CAREERS LIST

Account Assistant - 5 Post

Job Description

ရံုးတြင္းပိုင္း ႏွင့္ စက္သံုးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ စာရင္းမ်ား တြက္ခ်က္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ အလိုရွိသည္။

  Dec-31-2015

Filling Attendant - 20 Post

Job Description

စက္သံုးဆီမ်ားတြင္ ဆီျဖည့္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္

  Dec-31-2015